Semalt: E-poçta marketingi SEO netijeleriňize nähili täsir edýär

Sanly hünärmenler köplenç web sahypasynyň gözleg motorynyň reýtingine täsir etmegiň usuly hökmünde e-poçta marketingini ulanýarlar. Bir seretseň, arabaglanyşygy görmek kyn bolsa, e-poçta marketing kampaniýalaryny geçirmek:

  • Çagyryşa dürli usullar bilen täsir etmek,
  • Blog bölümindäki teswirler arkaly kompaniýanyň gymmatly düşünjelerini ýygnamak
  • E-poçta habarlary paýlaşmak arkaly bir kompaniýanyň marka keşbine gözegçilik edip biler.
  • E-poçta beýleki sosial media kanallary arkaly adamlary özüne çekip biler.

Şeýlelik bilen, SEO we e-poçta göni birikdirilmeýär. Gözleg motorlary belli bir wagtda nyşana alnyp bilinjek şahsyýetleriň sanawyna girenok. Şeýle-de bolsa, diňleýjileriňizi e-poçta arkaly işjeň çekmek, nusgawy görnüşde web sahypaňyza ýokary hilli traffigi alyp boljak subut edilen usuldyr. “Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Artem Abgarian, e-poçta marketinginiň SEO-a nähili täsir edýändigini düşündirýär.

Tomaşaçylaryň işjeň gatnaşmagy

Açar sözler ýaly e-poçtalardaky sanly mazmun SEO reýtingine hiç hili täsir etmeýär. Şeýle-de bolsa, e-poçta kampaniýalaryny dogry gurmak, gözleg motorlarynda gözleg dykyzlygyny ýokarlandyrýan belli bir açar sözi goldaýan iň oňat çeşmeleri özüne çekýär. E-poçta teswirleri we paýlaşmagy hem höweslendirýär. Mysal üçin, ajaýyp blog ýazgysy aşakda teswir alar. Sosial media ýaly dürli onlaýn platformalarda şeýle ýazgy üçin paýlaşmak hem bolar. Netijede, makalanyň görnüşleriniň sany SEO reýtingini gowulandyrmak üçin zerur arka baglanyşyklary ýokarlandyrýar. E-poçta sanawy bilen ýerine ýetirip boljak käbir çagyryş çäreleri aşakdakylary öz içine alyp biler:

  • Okyjylardan blogyň aşagyndaky ýazgynyň olara nähili kömek etjekdigini düşündirmegini haýyş etmek,
  • Tomaşaçylary gowy sebäp ýaýratmak üçin haýyr-sahawat taslamasyny paýlaşmaga höweslendirmek we,
  • Twitter ýa-da Facebook ýaly sosial media kanallary arkaly wirus marketingini artdyrmak.

RSS iýmitleri ýa-da yzygiderli mazmuny sarp etmek

Tomaşaçylary web sahypaňyza baglanyşyk basmak aňsat iş bolup biler. Şeýle-de bolsa, şol bir diňleýjini mazmunyňyza çekmek kyn bolup biler. Bu tapawut, belli bir tertipde we mazmun görnüşinde üýtgeşik bolmalydygy sebäpli ýüze çykýar. Tomaşaçylar mazmuny gözlemeli we şol bir habarnamadan öňem okamaly. Mysal üçin, biri edip biler:

  • Adamlaryň RSS iýmitleri arkaly täzelenip biljekdigini biliň,
  • Käbir aýratyn zatlar barada habarnamalaryň e-poçta sanawlaryna ýazylmak mümkinçiligini beriň we,
  • Adamlara, YouTube kanalyňyzyň wideolaryna ýazylmak ýaly sosial media guramalaryna ýazylmagyna rugsat beriň

Mazmunyňyza girmegiň sosial media kanallary, gelýänleri blog ýazgylarynda täzeläp durmak üçin ajaýyp açardyr.

Habar býulleteniniň mazmuny

E-poçtalardan toplanan maglumatlar blogyň mazmuny hökmünde gaýtadan ulanylyp bilner. Adamlar bu habar býulleteniniň mazmunyny nädip kömek edip boljakdygyny ýazyp peýdalanýarlar. Mysal üçin, Uzyn habar býulletenleri has köp teswir üçin ýer özüne çekip biljek blog ýazgylaryna öwrülip biler. Gysga habar býulletenleri, SEO reýtingini ýokarlandyrýan sosial media arkaly paýlaşmak mümkinçiligini özüne çekip biler. Bu ýagdaý, RSS-ä ýazylmadyk adamlara mazmunyňyzy okamaga mümkinçilik berýär.

Aboveokarda agzalan faktorlara esaslanyp , “ Semalt” -yň müşderileri e-poçta habarlarynyň SEO reýtingini gowulandyryp biljekdigini subut etdiler. Tomaşaçylary özüne çekmek, habar býulleteniniň mazmunyny üýtgetmek we RSS iýmit habarnamalaryny awtomatlaşdyrmak arkaly gözleg motory optimizasiýa usullarynyň netijeleri tölener. Gowy traffik almak isleýän islendik blogçy üçin gowy e-poçta sanawyny döretmek peýdaly iş bolar.

mass gmail